Nieuws

EESTI KEELE JA AJALOO AINEKOMISJONI TÖÖST

6. klasside e-testid on kõigile õpetajatele kättesaadavad (Valida menüüribalt Testid - Testide loetelu, testi liik "Koolides kasutatavad testid"). Õpetaja, kes registreerib õpilased testile, peab need ka ise hindama (puudutab matemaatika testi 2 ülesannet ja eesti keel teise keelena ning eesti

Eesti keele varamu 6. klassile - Kodu

eesti keele tasemetöö 2017
Tasemetöö viiakse läbi elektroonilises keskkonnas EIS. Mida ja kuidas uue, õppimist toetava eesti keele ja vene keele tasemetööga täpsemalt hinnatakse? Keele ja kirjanduse hindamisvahendite arenduste kohta saab täpsemalt lugeda kodulehelt. Mida ja kuidas uue, õppimist toetava eesti keele kui teise keele tasemetöö täpsemalt hinnatakse?

Images of Eesti keele Basement 2017

eesti keele tasemetöö 2017
Eesti keele varamu 6. klassile: Kodu Sõnaliigid Käändsõnad Nimisõnade kokku- ja lahkukirjutamine Arvsõnade ja omadussõnade kokku- ja lahkukirjutamine Kohanimede õigekiri Tegusõnad Tegusõnade kokku- ja lahkukirjutamine Kordamine Sellel leheküljel on toodud peamised 6. klassis käsitletavad eesti keele temaatikad.

Riiklikud tasemetööd | Haridus- ja Teadusministeerium

eesti keele tasemetöö 2017
E-koolikott on õppimiseks loodud veebikeskkond, kus õppekavade materjalid on jaotatud märksõnade järgi. Veebikeskkond võimaldab otsida materjale erinevatest digitaalsetest kogumikest. E-koolikoti eesmärk on võimaldada kasutajal pääseda ligi digitaalsetele õppimismaterjalidele ühest kohast – kasutaja ei pea otsima materjale enam erinevatest veebikeskkondadest.

EIS

Eesti keele elektrooniline õpetajaraamat 6. klassile Maire Aher, Terje Varul, Esta Prangel. Eesti keele töövihik 6. klassile, II osa Liisi Piits, Terje Varul. AASTA: 2013, 2015, 2017. LEHEKÜLGI: 72 lk. Harjutusvara koostamisel on arvestatud ka 6. klassi tasemetöö nõuetega. Iga peatükk lõpeb harjutuskontrolltööga, mis sisaldab

2017. aasta 6. klassi eesti keele e-tasemetööst

1. klassi eesti keele tasemetöö eesti pealinn on tallinn. meie suuremad linnad on: tallinn, tartu ja pärnu. viljandi asub peaaegu eesti keskel. mina käin nõmme erakoolis. Lõpeta laused.

Eesti keele arengukava 2011-2017 - hm.ee

Eesti keele ja kirjanduse 8. klassi tasemetöö. hindamisvahend Aet Jõesuu 19. Märts 2012 Vaatamisi: 2075 Ava. IV klassi eesti keele tasemetöö. IV klassile koostatud tasemetöö, mis hõlmab kõiki õpitud oskusi. hindamisvahend Piret Lilleväli 13. August 2009 Vaatamisi: 9744 Ava.

Kas tänavune e-tasemetöö tuleb varasematest parem

1. klassi eesti keele tasemetöö eesti pealinn on tallinn. meie suuremad linnad on: tallinn, tartu ja pärnu. viljandi asub peaaegu eesti keskel. mina käin nõmme erakoolis. Lõpeta laused.

6.klassi eesti keele tasemetöö - lapsemure.ee

EESTI KEELE JA AJALOO AINEKOMISJONI TÖÖST KOOSSEIS ÕPETAJA NIMI ÕPETATAV AINE KLASS MUUD ÜLESANDED Rita Ilves Eesti keel ja kirjan-dus, eesti keele Maakondlik tasemetöö eesti keeles 11. klassidele 12.04 M. Prii, S. Kreisman Vabariiklik vendade Liivide konkurss 15.04 Vabariiklik gümnasistide

EESTI KEELE JA AJALOO AINEKOMISJONI TÖÖST

eesti keele tasemetöö 2017
Tasemetöö kordamine eesti keel 1. Rindlause, põimlause tea mõistet, tunne ära. õp lk 179 Liitlause koosneb rindlausest või põimlausest. Rindlaused on sellised liitlaused, mille osalaused onsuht sõltumatud Päike paistis, linnud laulsid , Põimlause on jagatud pealauseks ja kõrvallauseks.Põimlause kõrvallause algab tavaliselt alistava sõnaga: et, kes, mis, kui, kuhu, kuna, kas jne

11 klassi tasemetöö | Eesti keel

eesti keele tasemetöö 2017
Tasemetööde ajad pakutakse välja selliselt, et 3. ja 6. klassi tasemetööd ei toimuks samal päeval ning et tasemetööd toimuksid eri nädalatel. Mai esimesel nädalal toimub 6. klassi eesti keele ja eesti keel teise keelena tasemetöö, teisel nädalal matemaatika tasemetöö ja mai kolmandal nädalal viimane tasemetöö.

1. klassi eesti keele tasemetöö

eesti keele tasemetöö 2017
tagada eesti keele kui riigikeele toimimise kõikides eluvaldkondades, eesti keele õpetamise, uurimise, arendamise ja kaitse ning sellega eesti keele säilimise läbi aegade. Arengukava ellurakendamise tulemusena peab eesti keele seisund 2017. aastal olema niisugune, mis

EESTI KEELE JA AJALOO AINEKOMISJONI TÖÖST

3. klassi eesti keele tasemetöö - Riiklik Eksami ja READ. Kui sul on kõik ülesanded täidetud ja kontrollitud, siis võid hakata lahendama. lisaülesannet. ETU ÜÜA S. TU LLE S E I H ÕNN ÜLERIIGILINE TASEMETÖÖ EESTI KEEL NNE , Õ LET EES GA. US TUS HOO TA 3.

Eesti keele töövihik 6. klassile, II osa - Kirjastus Avita

2017/18 õ.a. Aastaraamat Saaremaa Ühisgümnaasium 59 EESTI KEELE JA AJALOO AINEKOMISJONI TÖÖST KOOSSEIS ÕPETAJA NIMI ÕPETATAV AINE KLASS MUUD ÜLESANDED Rita Ilves eesti keel ja kirjandus, eesti keele väitluskursus 6.a, 8.b, 10.a, 11.c …