Nieuws

Põltsamaa Adventkogudus | Seitsmenda Päeva Adventistide

SISUKORD 2 AS EKSPRESS GRUPP KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2019 SISUKORD

Kuidas teha väitekirjale viitedokumentide loetelu

kuidas viidata ajakirjadele Kuidas ma saan Vikipeedia-artiklile viidata? Vikipeedia-artiklile võib viidata nagu tavalisele veebilehele (vastavalt teie töös kehtivatele viitamispõhimõtetele). Üksikute autorite märkimine ei ole oluline, kuid viitele võiks lisada artikli vaatamise kuupäeva. Iga artikli …

Artiklite avaldamine, teadusajakirjad jt teadusväljaanded

Ostja seotusele maksupettusega võivad viidata ka andmed selle kohta, kelle kasutusse on läinud ostja poolt müüjale makstud raha. kuidas tuleb kohtutel siseriiklik õigustloov akt vastuolu tõttu EL õigusega kohaldamata jätta. Kohtupraktikas (nt Riigikohtu halduskolleegiumi 05.10.2006 otsus asjas nr 3-3-1-33-06, Tallinna Ringkonnakohtu

Võru Kreutzwaldi Kooli loovtööde tegemise ja hindamise kord

kuidas viidata ajakirjadele Viidata ei ole võimalik ka sellistele materjalidele, millistel puuduvad autorid, kirjastajad ja trükiaasta (nt seinalehed, loosungid). Viimaste puhul on soovitav vastav materjal köita lisana uurimuse juurde ning viidata sellele lisale.

Uudised | Riigikohus

kuidas viidata ajakirjadele Kuidas teha väitekirjale viitedokumentide loetelu. Teadustöös ei ole soovitatav viidata nii entsüklopeediate kui ka sarnaste kirjandusallikate allikatele, samuti ajakirjadele ja ajalehtedele (ainult siis, kui teie uuring ei põhine meediumimaterjalide analüüsil). Lisaks peaksid väitekirja tekstis ära märkima kõik teie poolt

KK 1/2014 - Eesti Keele Instituut

kuidas teemat edasi uurida. Kasutatud materjalid. Uurimust või praktilist tööd pole võimalik teha, tuginemata lisamaterjalidele. Võib kasutada mitmesuguseid materjale: raamatuid, ajalooürikuid, kirju, fotosid, artikleid ajakirjandusväljaannetest või internetist, filme, katsetest saadud

Ühel Teljel Ümber Planeedi | Kokkuvõtteks Ameerikatest

kuidas viidata ajakirjadele Ajakirjadele esitatavate nõuete rangus on kindlasti ISI WoS kvaliteedi üheks olulisemaks garantiiks, kuna see aitab säästa teadlaste aega ja energiat väheväärtuslike publikatsioonidega tutvumise arvelt. Tänapäevase elektroonilise kommunikatsiooni taseme juures on infovoogude optimeerimine ja filtreerimine (st. infosaaste vähendamine

egrupp.ee

Sidusandmebaasid: kiireim juurdepääs uusimale teadusinfole Maie Pihlakas Tallinn 2007

Kuidas viidata? - Naistekas

kuidas viidata ajakirjadele Esineja vaatles, kas ja kuidas perifeerias, st Kagu-Eestis, keelehierarhiad avalduvad. Inimesi küsitledes selgus, kuidas nad keeli järjestavad. Oskustest küsiti, mis keeli (nt eesti, vene, võru jne) inimesed mõistavad, räägivad, loevad, kirjutavad. Selgus, et vene keel on jäänud keelehierarhias oluliselt tahapoole, kui ta oli varem.

VIITAMINE - Tallinn University

kuidas viidata ajakirjadele Küsimus siis selline, kuidas viidata võõrkeelsele allikale (kellegi tsitaadile), mida mul pole olnud võimalik endal isiklikult kasutada, aga kellele on viidanud üks teine autor, kelle