Nieuws

Estonica.org - Iseseisvusmanifest ja Asutava Kogu valimised
AASTAL rahvahääletuse tulemusel uuendatud ja 1934. aasta 24. jaanuaril jõustunud põhiseadus muutis Eesti riigi valitsemisvormi, mis kokkuvõtvalt tähendas pööret autoritaarsuse poole. Et muudatused olid nii suured, hakati sellest rääkima kui uuest põhiseadusest. 1933. aastast algas omamoodi üleminekuaeg, mis sundis nii rahvast kui

Tutvustus ja ajalugu - Riigikogu
millal ja mis alusel kehtestati eestis tänane põhiseadus? täiendused ja selgitused Eestis kehtiva regulatsiooni alusel. Jäätmete lakkamise staatus (tõlge) Jäätmete raamdirektiiv sisaldab jäätmete lakkamise mõistet, sätestades tingimused, millal aine või asi ei ole enam jääde, kui on läbinud taaskasutamistoimingu ja

Põhiseadusel on juubel - Arvamus - Sakala
Sisu. Erinevalt senisest põhiseadusest oli 1934. aasta põhiseadus presidentaalne, Riigivanema institutsioon lahutati Vabariigi Valitsuse juhi omast; Peaministri juhitav Vabariigi Valitsus oli nüüd Riigivanema juures asuv ja tema poolt ametisse kutsutav kolleegium riigi valitsemiseks, tal pidi olema Riigivanema ja Riigikogu usaldus. Vabariigi Valitsuse ülesandeks oli hoolitseda selle eest

Millal jäätmed lakkavad olemast jäätmed?
Viimase kümnekonna aasta jooksul on Eestis korraldatud kaks referendumit – esimene neist 1991. aasta märtsis Vabariigi iseseisvuse taastamise küsimuses, mis mäletavatsi põhjustas Gorbatshovi aegse Moskva valulise reageeringu; teise rahvahääletusega 1992. aasta juunis kiideti heaks Eesti põhiseadus.

Michal: karistusjärgse kinnipidamise asemel tuleb leida
Ühiskonnaõpetuse kodutöö 2 1. Millal ja mille alusel praegune põhiseadus kehtestati Eestis?Eesti rahvas võttis 1938. aastal jõustunud põhiseaduse § 1 alusel 1992. aasta28. juuni rahvahääletusel vastu järgmise põhiseaduse. 2. Põhiseaduse eesmärk?Kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada riiki,mis on loodud Eesti rahva riikliku enesemääramise kustumatul

Põhiseadus - Kontrolltöö Test Ülesanne | Ühiskond - Ühiskond
millal ja mis alusel kehtestati eestis tänane põhiseadus? Päästeamet kehtestab laupäevast kogu Eesti territooriumil kuiva ja kuuma ilma tõttu suure tuleohuga aja. Suure tuleohuga aeg toob kaasa lisapiirangud eelkõige metsas tegutsemisel ning alates laupäevast on metsas lahtise tule kasutamine keelatud, teatas päästeamet.

Eesti Vabariigi põhiseadus – Riigi Teataja
Vastuvõtmine Avaldamine Jõustumine; 09.11.2017: RT I, 10.11.2017, 20: 09.11.2017 - Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi otsus tunnistab põhiseadusega vastuolus olevaks selliste õigustloovate aktide andmata jätmise, mis sätestaksid kohaliku omavalitsuse üksusele põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 83 lõikega 1 pandud kohustuste rahastamise riigieelarvest, kui

Tippkohtunik käivitas Eesti põhiseaduse muutmise debati
Põhiseadus.1. Millal ja mille alusel praegune põhiseadus kehtestati Eestis?Eesti rahvas võttis 1938. aastal jõustunud põhiseaduse § 1 alusel 1992. aasta 28. juunirahvahääletusel vastu järgmise põhiseaduse.2. Põhiseaduse eesmärk?à ks eesmärkidest on riigi rahva, keele ja kultuuri säilimise tagamine läbi aegade, kindlustada jaarendada riiki, mis on

Eesti Vabariigi põhiseadus (1934) – Vikipeedia
Eesti Vabariigi põhiseadus, mis võeti vastu 1992. aastal rahvahääletusel sätestab prembulis EV põhieesmärgi – tagada eesti rahvuse ja kultuuri säilimine. Seda sätet varasemates põhiseadustes ei olnud. Fraas lisati teksti Põhiseaduse Assambleel rahvaalgatuse korras töö lõppjärgus .

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus – Riigi Teataja
millal ja mis alusel kehtestati eestis tänane põhiseadus? Naiste valimisõigus on naiste õigus osaleda rahvaesindajate valimistel nii valijate kui ka valitavatena. Mitmed poliitilised ja majanduslikud liikumised ajaloos võtsid naistele valimisõiguse andmise oma eesmärgiks.. Ajalooliselt eeldati valdavas osas patriarhaalselt korraldatud ühiskondades, et naistel ja meestel on erinevad sotsiaalsed ülesanded ning vastavalt sellele peeti vajalikuks

Ajalugu - Konspektid
Iseseisvusmanifest ja Asutava Kogu valimised. Eesti Vabariigi esimene põhiseadus (1920-1933) Eesti Vabariigi teine põhiseadus (1934-1937) ja 1934. aasta riigipööre. Eesti Vabariigi kolmas põhiseadus (de facto 1938-1940, de jure 1938-1992) Iseseisvuse taastamine ja neljas põhiseadus (1992-…)

Eesti Vabariigi põhiseadus – Vikipeedia
millal ja mis alusel kehtestati eestis tänane põhiseadus? Michali sõnul praegu Eestis karistusjärgselt kinnipeetavaid ei ole, kuna seda võimaldav seadus jõustus alles 2009. aasta juulis. Kuna karistusjärgset kinnipidamist sai seaduse järgi kohaldada üksnes isikute suhtes, kes on viimase kuriteo pannud toime pärast seadusmuudatuse jõustumist ja kes on kandnud mõistetud vangistusest ära vähemalt kaks aastat, siis ei olegi kedagi seni

Rahvahääletus uue seaduse alusel - Eesti - Postimees
Mathiesen järgis valitsusjuhi ametisse astudes Eesti 1938. aasta põhiseadust, mis tol hetkel juriidiliselt kehtis (ja ka praegu kehtib, kui tal on õigus). Mathieseni seisukoha järgi ei saanud 1992. aastal vastuvõetud uus, ENSV-järjepidev põhiseadus, mille alusel astus kokku Riigikogu ja pandi ametisse valitsusjuht Mart Laar, õiguslikult