Nieuws

Põlva valla finantsjuhtimise kord – Riigi Teataja
Põlva valla heakorraeeskiri. Vastu võetud 31.01.2019 nr 1 jõustumine 01.03.2019. Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 4 ja …

PÕLVA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS
MÄÄRUS Põlva 16.03.2018 nr 1-2/27 Vastse-Kuuste Kooli põhimäärus Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lõike 2 alusel. Põlva valla õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest. § 3. Asukoht ja tegutsemiskohad Kool asub ja tegutseb aadressil Kesktänav 20, Vastse-Kuuste alevik, Põlva vald, Põlva

Põlva valla põhimäärus – Riigi Teataja
Anti üle Põlva valla 2020. aasta hariduspreemiad . Ettelugemisvõistlus "Minu vanaisa nägi, kuidas kerkis Munamägi " 2.06.20 . Põlva vald - Kesk 15, 63308 Põlva linn Registrikood: 75038581. Tel: +372 799 9470; info@polva.ee.

Põlva valla põhimäärus – Riigi Teataja
põlva valla määrus PÕLVA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põlva 20.02.2017 nr 1-4/12 Põlva valla haridusasutuste hoolekogu moodustamise kord ja töökord Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõike 1 alusel ning arvestades koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 2 punktist 5 tulenevat volitust. 1. peatükk Üldsätted § 1. Reguleerimisala

PÕLVA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS
Põlva valla heakorraeeskiri. Vastu võetud 31.01.2019 nr 1 jõustumine 01.03.2019. Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 4 ja …

Üldinfo - Põlva vald
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 9 alusel. 1. peatükk Üldsätted § 1. Reguleerimisala Põlva valla põhimääruses (edaspidi põhimäärus) sätestatakse valla sümbolid ja nende kasutamise kord, valla ametiasutuste moodustamise ja ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise ning haldamise kord, vallavolikogu esimehe ja aseesimeeste

Põlva valla põhimäärus – Riigi Teataja
põlva valla määrus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 9 alusel. 1. peatükk Üldsätted § 1. Reguleerimisala Põlva valla põhimääruses (edaspidi põhimäärus) sätestatakse valla sümbolid ja nende kasutamise kord, valla ametiasutuste moodustamise ja ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise ning haldamise kord, vallavolikogu esimehe ja aseesimeeste

Põlva Vallavolikogu määrus nr.1-2/5 – Põlva Lasteaed
Põlva valla põhimäärus. Vastu võetud 10.10.2013 nr 19. Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 9 ja Põlva Vallavolikogu 20. veebruari 2013. a otsuse nr 8 "Põlva valla ja Põlva linna ühinemislepingu ning selle lisade kinnitamine" alusel.

PÕLVA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS
Põlva valla haridusasutuste hoolekogude moodustamise kord ja töökord. Vastu võetud 17.01.2018 nr 1 jõustumine 01.03.2018. Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõike 1 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 2 punkti 5 alusel.

Images of Põlva Valla Määrus
PÕLVA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põlva 12.08.2020 nr 1-4/38 Põlva valla 2020. aasta kolmas lisaeelarve Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 ja Põlva Vallavolikogu 9. aprilli 2018.

Põlva valla arengukava aastateks 2015-2029 – Riigi Teataja
põlva valla määrus Põlva Vallavolikogu määrus nr.1-2/5 Põlva Vallavolikogu 19. detsembri 2019. a määruse nr 25 Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanema poolt kaetava osa määr ja tasumise kord muutmine HARIDUSMINISTER VASTAB |- 22.04.2020

Põlva valla haridusasutuste hoolekogude moodustamise kord
Põlva valla finantsjuhtimise kord. Vastu võetud 19.04.2018 nr 34 jõustumine 01.05.2018. Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lõike 7 ja § 21 lõike 1 alusel.

Põlva valla põhimäärus – Riigi Teataja
Põlva valla aukodaniku nimetus antakse "erilise austusavaldusena aastatepikkuse töö või tegevuse ja eeskuju eest, mis on positiivselt mõjutanud Põlva valla arengut ja tuntust." Põlva valla aukodaniku nimetuse andmise otsustab vallavolikogu. Vastava ettepaneku võib vallavolikogule teha igaüks. Aukodaniku nimetusega kaasneb aumärk ja

PÕLVA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS
Põlva valla põhimääruses (edaspidi põhimäärus) sätestatakse valla sümbolid ja nende kasutamise kord, valla esindamise kord, valla ametiasutuste moodustamise ja ametiasutuste hallatavate