Nieuws

Esmaspäeval avalikustatakse Võru maakonna arengustrateegia
Ref A: 66007148C0584CD49C05998A6A5DED2B Ref B: SJCEDGE0413 Ref C: 2020-10-23T19:34:26Z

Võru maakonna arengustrateegia 2035+ kogunenud inimesed
võru maakonna arengustrateegia Võru maakonna arengustrateegia horisontaalsete teemade hulgas on muuhulgas kajastatud riiklike struktuuride (ametid, inspektsioonid, kaitsevägi, Kaitseliit jne) kohaloleku tagamist maakonnas ja nende vajaduste realiseerimisele kaasa aitamist. Nimetatud fookus on otseselt suunatud kõrgema siseturvalisuse tagamisele.

Võru maakonna arengustrateegia 2019-2035+ – Riigi Teataja
Võru maakonna arengustrateegia 2019-2035+ Vastu võetud 18.12.2018 nr 31 jõustumine 15.01.2019. Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 374 lõike 1 ja § 704 lõike 2 alusel ning arvestades sama seaduse § 374 lõiget 6.

Võrumaa arengustrateegia - Rõuge Vallavalitsus
Täna, 18. aprillil toimub Kagu-Eesti Innovatsioonikeskuses KEIK Võru maakonna arengustrateegia avaüritus. Avaürituse korraldab SA Võrumaa Arenduskeskus, kelle eestvedamisel valmib selle aasta lõpuks Võru maakonna uus arengustrateegia. Maakonna arengustrateegia uuendamine on seotud halduskorralduse ja maakonna piiride muutusega, mistõttu on vajalik arengustrateegia ülevaatamine …

Võru maakonna arengustrateegia 2035+ avalikustamine
Võru maakonna arengustrateegia 2035+ eelnõu avalik väljapanek toimus ajavahemikul 05.11.2018-19.11.2018. Arengustrateegia materjalid olid kättesaadavad maakonna kohalike omavalitsuste ja SA Võrumaa Arenduskeskuse veebilehtedel. 13. novembril 2018. a toimus kultuurimajas „Võru Kannel“ maakonna arengustrateegia tutvustamine ja arutelu.

Võru maakonna arengustrateegia 2035+ lisa 3 „Tegevuskavad
võru maakonna arengustrateegia Võrumaa. Arengustrateegia kehtib kuni kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 4 lõikes 1 nimetatud uue arengustrateegia vastu võtmiseni asjaomaste valla- ja linnavolikogude poolt 2019. aasta alguses Võru maakonna arengustrateegia 2014-2025. Lisa 1 - Maakonna sotsiaalmajanduslik analüüs

Võru maakonna arengustrateegia 2035+ Lisa 3. Tegevuskavad
võru maakonna arengustrateegia Võru maakonna arengustrateegia 2035+ Maakonna arengustrateegia koostanud ja menetlenud koostööorgani, volikogu ja volikogu komisjonide istungite protokollid ja teave maakonna arengustrateegia menetlemise kohta avaldatakse kohaliku omavalitsuse üksuste veebilehel seitsme tööpäeva jooksul arengustrateegia vastuvõtmisest arvates.

VÕRU MAAKONNA ARENGUSTRATEEGIA 2014 - 2025
Võru maakonna arengustrateegia eesmärk on maakonna arengu strateegiline planeerimine aastani 2035 ja sellest edasi. See on maakonna tasakaalustatud arengu kavandamise ja suunamise alus. Maakonna arengustrateegia koostamine on omavalitsuste ühine ülesanne, mida KOKS § 374 lõike 3 alusel täidab Võrumaa Arenduskeskus.

Täna saab avalöögi Võru maakonna uus arengustrateegia 2035
Võru maakonna arengustrateegia 2035+ lisa 3 „Tegevuskavad ja seirenäitajad” Vastu võetud 19.03.2019 nr 6. Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 4 lõigete 2 ja 3 alusel ning arvestades sama seaduse § 37 4 lõiget 6. § 1.