Nieuws

Avaleht – Riigi Teataja Riigikantselei 2006. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsuse ja tehingute seaduslikkuse audit riigi koondaruandele hinnangu andmiseks 4 Riigikontrolli aruanne Riigikogule, Tallinn, 11. juuli 2007 kasutamist esialgses kvaliteedis. Vastavalt riigi raamatupidamise üldeeskirja § 43 lõikele 1 ei ole vara esialgse väärtuse taastamisega

Riigi raamatupidamine | Rahandusministeerium Riigi Teataja seaduse muutmine Riigi Teataja seaduses (RT I 1999, 10, 155; 2001, 24, 133; 93, 565; 2002, 44, 283) tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 2 täiendatakse punktiga 16 2 järgmises sõnastuses:« 16 2) Raamatupidamise Toimkonna juhendid;»; 2) paragrahvi 9 lõike 4 punkti 1 lõppu lisatakse sõnad «ning Raamatupidamise

Riigi raamatupidamise üldeeskiri – Riigi Teataja Riigi raamatupidamise üldeeskiri Vastu võetud 11.12.2003 nr 105 RTL 2003, 130, 2103 jõustumine 01.01.2004 Muudetud järgmiste aktidega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

Raamatupidamise sise-eeskiri – Vikipeedia riigi teataja raamatupidamise Raamatupidamise Toimkonna hinnangul avaliku sektori tööandjad, kelle töötajad on Eesti Töötukassa poolt makstavat hüvitist saanud käsitlevad seda kui tegevuse sihtfinantseerimist Eesti Töötukassalt (konto 350000 TP-kood 641201) ja tööjõukulu (7-ga lõppevad kontod kontorümas 500, 506000, 506040).

Vilde Raamatupidamisbüroo - Raamatupidamise kompleksteenus riigi teataja raamatupidamise Vilde Raamatupidamisbüroo OÜ soov on pakkuda Teie ettevõttele vajalikke raamatupidamise teenuseid, et saaksite pühendunult tegeleda oma põhitegevusega. Ettevõte on väike ja paindlik, loodud 2014. aastal. Meil on professionaalne ja koolitatud tööjõud, kes …

E-arved | Rahandusministeerium riigi teataja raamatupidamise TallinnasStenbocki majas, 15. märtsil 2001. a. Riigi Teataja Kirjastuse direktorina alustab tänasest tööd Marika Seppius, Riigikantselei raamatupidamise osakonda juhib Marelle Erlenheim.Marika Seppius (s. 1959) on lõpetanud Tartu Ülikooli ajakirjanduse erialal. Marika Seppius on töötanud Eesti Televisiooni ja Eesti Telefilmi toimetajana.

Riigi Teataja | Justiitsministeerium E-arvetega arveldamine e-arveldajas. E-arvete edastamine on e-arveldajas on tasuta.. Kõik ettevõtted ja organisatsioonid saavad saata RIK e-arveldaja keskkonnas avalikule sektorile e-arveid tasuta, piiramatus koguses ja tähtajatult. E-arveldaja on liidestunud Eestis tegutsevate operaatoritega ja e-arveid on võimalik saata kõikidele, olenemata sellest, milline on vastuvõtva asutuse e

Images of Riigi Teataja raamatupidamise Määrus kehtestatakse «Raamatupidamise seaduse» § 35 lõigete 2 ja 3 ning § 36 lõike 1 alusel. [RTL 2009, 22, 279 - jõust. 13.03.2009] 1. peatükk ÜLDSÄTTED § 1. Riigi raamatupidamise üldeeskirja eesmärk ja üldpõhimõtted (1) Riigi raamatupidamise üldeeskirja (edaspidi üldeeskiri) eesmärgiks on Eesti Vabariigi kui avalik-õigusliku juriidilise isiku (edaspidi riik

Riigikantselei 2006. aasta raamatupidamise aastaaruande Täpne otsing. Täpse otsingu lehel on võimalik eraldi otsida avaldatud seaduste, üleriigiliste määruste, Vabariigi Valitsuse korralduste ja Riigikogu otsuste kõiki muudatusi sisaldavaid terviktekste, akti andja poolt vastuvõetud sõnastuses algtekste, kohaliku omavalitsuse üksuste algtekste ning moodulpäringuga õigusteavet teistelt veebilehtedelt.